Anats S.A. Logo

Συσκευή Μετάγγισης Αίματος Rays

Συσκευή μετάγγισης αίματος Rays Srl
Manufacturer: Rays
SKU: 257-04-007

Συσκευή μετάγγισης αίματος RAYS Ιταλίας.

 

Εμπορική Ονομασία: Συσκευές Μετάγγισης
Κωδικός: TRASFYLLB
Χρήση: Συσκευή για τη χορήγηση των συστατικών του αίματος. (Επεμβατική, βραχυπρόθεσμη)

 

Περιγραφή: 

Η συσκευή μετάγγισης αίματος αποτελείται από:
Μήκος ABS βελόνας 30mm χωρίς αεραγωγό
Θάλαμος από PVC κατά 9εκ. με φίλτρο νάιλον 200micron
Σωλήνας από PVC 150εκ. μήκος με εξωτερική και εσωτερική διάμετρο 4,1x3mm
ABS roller
Το σημείο διάτρησης είναι διακλάδωσης Υ χωρίς λάτεξ (isoprene)
Ασφάλεια Luer χωρίς βελόνα PVC με καπάκι από πολυαιθυλένιo


Συσκευασία: Ατομική Συσκευασία από πολυαιθυλένιο και οδηγίες χρήσης
Κουτί 25 τεμαχίων – Κιβώτιο 350 τεμαχίων


Μέθοδος Αποστείρωσης:  Αποστείρωση με αιθυλενοξείδιο (ΕΙΟ). Κατάλοιπα σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Ισχύς αποστείρωσης 3 χρόνια
Μόλυνση: Η συσκευή μετάγγισης αίματος παράγεται κάτω από ειδικές συνθήκες που ελαχιστοποιούν την μόλυνση.


Ακεραιότητα: Η συσκευή μετάγγισης αίματος δεν επιτρέπει την διείσδυση αέρα όταν βυθίζεται με το τερματικό κλειστό σε νερό θερμοκρασίας από 20 έως 30οC και
εσωτερική ατμοσφαιρική πίεση 20Kpa για 10s.


Συνδέσεις μεταξύ των συσκευών:
Κάθε σύνδεση μεταξύ των στοιχείων της συσκευής, εκτός από τα προστατευτικά καπάκια, πρέπει να διατηρήσει μια στατική αντοχή εφελκυσμού όχι μικρότερη από 15Ν για 15s.


Ακίδα: Το μέγεθος της βελόνας αντιστοιχούν στις απαιτήσεις του ISO 8536-4:1997 (E).Η ακίδα είναι σε θέση να διεισδύσει να σχίσει το κλείσιμο ενός δοχείου υγρού χωρίς να το τρυπήσει.


Σωλήνας: Ο σωλήνας, κατασκευασμένο από ιατρικής ποιότητας PVC ελεύθερη μνήμη, είναι διαφανές ή επαρκώς σαφής ώστε να μπορούμε να παρατηρήσουμε το
πέρασμα του αλατούχο διάλυμα και, ενδεχομένως, φυσαλίδες αέρα. Το μήκος του σωλήνα είναι 150 μ μαζί του σημείου εγχύσεως και του τερματικού luerlock.


Φίλτρο: Η συσκευή εφοδιάζεται με ένα φίλτρο από νάιλον κυλινδρικής μορφής για προϊόντα αίματος του οποίου η απορροφητικότητα είναι 200 micron για μια περιοχή που δεν είναι μικρότερη από ό,τι 10cm2.


Σταγονοθάλαμος: Ο σταγονοθάλαμος στον θάλαμο επιτρέπει την συνεχή παρακολούθηση της πτώσης των σταγόνων. Το υγρό εισέρχεται στον σταγονοθάλαμο διαμέσου ενός σωλήνα που έρχεται στον θάλαμο. Υπάρχει μια
απόσταση όχι μικρότερη από 40 mm μεταξύ του άκρου του σωλήνα σταγονοθάλαμου και η βάση του θαλάμου και σε απόσταση όχι μικρότερη από 20 mm μεταξύ του άκρου του σωλήνα στάλαξης και του φίλτρου για το αίμα. Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι τέτοια ώστε 20 σταγόνες αποσταγμένου νερού ή 60 σταγόνες αποσταγμένου νερού στους 23 +2 ° C και σε ένα ρυθμό ροής 50 σταγόνες / λεπτό σταγόνες 10 min δημιουργούν έναν όγκο 1 ml 0,1 ml (1 g 0,1 g).


Ρυθμιστής Ροής: Ο ρυθμιστής ροής ρυθμίζει τη ροή του υγρού μεταξύ του μηδέν και του μέγιστου. Ο ρυθμιστής ροής μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθόλη την διάρκεια της έγχυσης χωρίς να καταστρέφεται ο σωλήνας.


Ροή Υγρού Έγχυσης: Η συσκευή μπορεί να φέρει όχι λιγότερο από 1000 ml αίματος σε μία θερμοκρασία 23 ° C +2 ° C σε 30 λεπτά κάτω από μια στατική κεφαλή 1 m. Η συσκευή επίσης, μπορεί να οδηγήσει όχι λιγότερο από 500 ml
αίματος σε 2 λεπτά υπό ατμοσφαιρική πίεση 30kPa.


Σημείο Έγχυσης Υ: Το σημείο της διάτρησης είναι χωρίς λατέξ και βρίσκεται 130 cm από το σωλήνα και σε απόσταση 20 cm από το τερματικό LuerLock. Το σημείο διάτρησης αυτό-σφραγίζεται, αφού διατρηθεί με μια υποδερμική βελόνα με εξωτερική διάμετρο 0,6 mm και αφού έκρινε η βελόνα στη θέση του για 15 δευτερόλεπτα, κλείνει και μπορεί να υπάρξει μια μέγιστη απώλεια μιας σταγόνας νερού.

Προστατευτικό καπάκι: Το προστατευτικό καπάκι διατηρεί την αποστείρωση των μερών της συσκευής.


Χωρίς Λάτεξ: Η συσκευή με κωδικό TRASFYLLB είναι χωρίς λάτεξ.


Συμβατότητα με φάρμακα: Στην αμοιβαία συμβατότητα μεταξύ των χρησιμοποιούμενων υλικών – προϊόντων και των βιολογικών ιστών, κυττάρων καθώς και των σωματικών υγρών λαμβανομένου υπ όψη του προορισμού από ξένα σώματα.


Αποθήκευση: Αποθήκευση σε θερμοκρασία <50 οC σε ξηρό μέρος


Απόρριψη: Η απόρριψη πρέπει να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η αποτέφρωση και η ταφή θα πρέπει να γίνεται υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Το προϊόν δεν ήρθε σε επαφή με μολυσματικούς παράγοντες ή άλλα επικίνδυνα υλικά. Δεν παράγει τοξικά απόβλητα.